Bemoediging 1 – Eldert Zeelenberg

Waarschuwing
Wanneer je af moet gaan op alle nieuwsberichten die ons via de tv, krant etc. bereiken, dan zou je als mens geneigd zijn om te gaan wanhopen. Momenteel beheerst angst de wereld en men vraagt zich af wat ons de komende tijd en tijden verder te wachten staat. Premier Rutte heeft ons al gewaarschuwd dat het zeker is dat ook Nederland getroffen zal worden door een aanslag maar alleen niet wanneer.

Angst
Volgens sommigen leven we vandaag in de tijd van de schalen die God aan het uitgieten is over deze wereld zoals vermeld in het boek Openbaring. Dat is een teken van Gods boosheid. In ieder geval is het wel zo dat de Heer Jezus Christus ons al heel vroeg in de geschiedenis heeft gewaarschuwd. In Mattheüs 24 verschaft Hij heel veel duidelijkheid over datgene wat na Zijn heengaan over de wereld gaat komen. De Heer spreekt onder andere over de toename van de wetsverachting en dat er weinig liefde meer onder de mensen zal zijn. Ook zullen er valse christussen en valse profeten opstaan.’ Daarnaast zullen er allerlei kosmische tekenen zijn zoals de verduistering van de zon en het vallen van de sterren van de hemel. Jezus Christus spreekt van een verdrukking die de hele aarde zal treffen. In Lukas 21:26 lezen we dat de mensheid zal bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen.

Oproep van God
De Heer maakt in het Schriftgedeelte Zijn kinderen duidelijk dat alles voorbij zal gaan, maar dat Zijn Woorden geenszins voorbijgaan (vers 35). Dat is uw en mijn grote zekerheid: Gods Woord staat als een Rots in de branding, Gods Woord is onwankelbaar en een troost in tijden van grote moeite. Daarom zegt de Heer in vers 6 dat wij niet verontrust moeten zijn, omdat al deze dingen moeten gebeuren. Maar, zegt de Heer, dat is nog niet het einde. Gods oproep aan ons is om te blijven waken en te zorgen dat de duivel geen kans krijgt om in je huis in te breken (vers 43,44).

Opdracht
Het is wonderlijk dat Jezus, ondanks Zijn waarschuwing in hoofdstuk 24 van Mattheüs, ons in hoofdstuk 28;19 het bevel geeft om in de tijd van verdrukking het geluid van de hemel te laten horen. Hij zegt: dat wij uit moeten gaan en de volken tot Zijn discipelen moeten maken, hen moeten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en ze leren te gaan leven naar Gods Woord.

Uitdaging
God geeft voor elke tijd en elk moment in de geschiedenis wijsheid en kracht om Zijn opdracht uit te voeren. Daarbij zijn de omstandigheden van ondergeschikt belang. Juist in de meest moeilijke momenten wil God Zijn heerlijkheid openbaren. God maakt in Johannes 1:4 de wereld duidelijk dat met de komst van de Heer Jezus Christus Gods Licht voor de wereld werd geopenbaard: ‘in het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen

Bemoediging
Bij God is er nooit paniek en Hij vraagt Zich ook niet af hoe Hij dit alles moet oplossen. God heeft altijd het antwoord op de nood van de mens en alles past in Zijn plan. Jezus Christus heeft duidelijk gemaakt Wie Hij is:
In het laatste hoofdstuk van Mattheüs, hoofdstuk 28:18, laat Jezus Christus zien wie Hij werkelijk is: de Zoon van God die alle macht heeft in de hemel en op de aarde: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”
Daarom weet een Geestvervulde christen dat God alles onder controle heeft en dat Zijn kinderen niet bang hoeven te zijn. Wanneer angst je hart vervuld, mag en kan je naar de Heer toegaan, naar Hem die alle macht heeft. Hij zal jouw angst veranderen in rust. God wil dat wij weten dat Hij onder alle omstandigheden van het soms moeilijke leven rust brengt in ons hart.

Wat een uitdaging om, in deze laatste en soms angstige tijd voordat Jezus Christus gaat terugkomen, onder elke omstandigheid van het leven Gods licht te kunnen laten schijnen en Zijn heerlijkheid te kunnen openbaren. De Heer wil dat door jou heen Zijn heerlijkheid en glorie geproefd en gezien wordt.

God kent onze tijd waarin we leven door en door en Hij wil jou en mij duidelijk maken dat Hij met ons is. Hij bemoedigt ons op een grandioze wijze. Hij zegt in Mattheüs, hoofdstuk 28 vers 20: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.”

Ik wens u een 2016 toe zonder angst en laat Psalm 91:1,2 het komend jaar uw hart en hoofd vervullen:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Gods onmisbare zegen,

Eldert Zeelenberg, voorganger

 
X