Bemoediging 6 – Randy van Eer

Geliefde lezer,

Enkele dagen voor Kerst, werd de wereld getroffen door een opvallende trendbreuk van de Verenigde Staten van Amerika. Er was een resolutie ingediend—op aandringen van de VS— om grote delen van Jeruzalem tot Palestijns gebied te verklaren. Die resolutie 2334 werd door onthouding van de VS aangenomen in de Verenigde Naties. Daarmee braken de VS met een bijna vijftigjarige traditie om Israël te steunen en de 2– staten oplossing te forceren. Bij die gebieden hoorden zowel de Tempelberg, let wel dat is het gebied waar ooit de tempel heeft gestaan en het andere ‘verboden’ gebied zou de Klaagmuur worden.

De Klaagmuur waarvan iedereen, die enig historisch besef heeft, weet dat het ooit de westelijke muur was van het plateau dat het tempelcomplex begrensde, het enige dat na de verwoesting in het jaar 70 was overgebleven.

Misschien weet u zich het gedeelte uit Mattheüs 24 te herinneren waar staat dat de discipelen met Jezus uit de tempel kwamen en de discipelen Jezus wezen op de indrukwekkende gebouwen die deel uitmaakten van dat gebied rond de tempel. Ze wezen Jezus erop omdat ze er trots op waren. Dat gebied had koning Herodes de Grote laten uitbreiden om in de gunst te komen bij de Joden. Hij was geen afstammeling van David en had officieel geen recht op het koningschap en werd door vele Joden niet geaccepteerd als koning. Ook was Herodes een vazal, hij was eigenlijk in dienst van de Romeinse keizer. Door die uitbreiding hoopte Herodes de Grote meer geaccepteerd te worden en in zekere zin lukte dat ook, vandaar de opmerking van de discipelen.

Jezus echter verklaarde dat niet één steen op de andere zou blijven staan. Hij profeteerde dus de verwoesting van de tempel en die vond ook plaats in het jaar 70. Het was niet de eerste verwoesting. De eerste keer was de verwoesting door de troepen van Nebukadnezar, vlak voor het begin van de Babylonische ballingschap. De tempel in Jeruzalem is de plek bij uitstek waar iedere oprechte Jood zijn identiteit aan verbonden heeft. De enige plek op aarde waar hij zijn religieuze verplichtingen kan nakomen. Zonder de tempel is de Jood zijn identiteit een beetje kwijt, kan hij God niet op de voorgeschreven manier dienen. Alle pogingen van de Talmoedische rabbijnen ten spijt. En juist dat laatste stukje wordt hen dus met deze resolutie ook nog ontnomen. Een dolksteek in de rug door de vorige regering van de VS!

Aan het eind van het vorig jaar zijn de ontwikkelingen rond Jeruzalem in een stroomversnelling geraakt. Het scenario dat Zacharia 12 schetst over de volkeren rond Jeruzalem begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Eens te meer toont de bijbel, die voor een derde deel uit profetische geschriften bestaat aan, dat we leven in die bijzondere tijd die we ook wel de eindtijd noemen. Toch past een waarschuwing: we moeten ons niet het hoofd op hol laten brengen en in paniek of radeloosheid geraken. Er zijn nog veel meer tekenen die erop wijzen dat we in de eindtijd leven, maar er staat ook dat dit slechts het begin is van de weeën. Weeën die de geboorte van een nieuwe wereld aankondigen, zoals ze de geboorte van een kind verkondigen. Het kan nog even duren voor Jezus wederkomt.

Trump in Amerika lijkt de trendbreuk te herstellen, maar we merken ook dat lang niet alles wat hij belooft ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Voorlopig is het afwachten en vooral met de bijbel in de hand de krant lezen en het nieuws volgen. En bovenal blijven bidden voor onze leiders en zoals Psalm 122:6 ons oproept: Bidt Jeruzalem vrede toe.

Gods rijke zegen,

Pastor Randy

 
X