Bemoediging 5 – Eldert Zeelenberg

Nooit de moed opgeven

In Johannes 1:12 en 1 Johannes 3:1 lezen we dat de mens, die Jezus Christus als Verlosser heeft aangenomen, door de macht van God een kind van Hem wordt. Dat is de eerste kennismaking met de realiteit van het nieuwe leven in Christus. Daarnaast leert de Bijbel ons dat we onder andere:

  1. een nieuwe schepping zijn geworden (2 Korinthe 5:17)
  2. licht en zout van de wereld zijn (Mattheüs 5:13,14)
  3. priester zijn (Openbaring 1:6)
  4. een levende steen zijn (1 Petrus 2:5)

                                    Maar ook

Een soldaat van God zijn geworden (2 Timotheüs 2:3).
Hiermee zegt ons eigenlijk “welkom in de strijd van Mijn Koninkrijk.”

Een kind van God dat gewassen is in het bloed van het Lam en vervuld is met de heilige Geest zal worden aangevallen en dat noemen we geestelijke strijd. Maar deze strijd is in principe al door Jezus Christus Zelf gestreden en Hij heeft door Zijn sterven aan het kruis en door Zijn opstanding uit de doden voor ons de overwinning behaald. Deze overwinning kwam tot uitdrukking door Zijn laatste kruiswoorden “het is volbracht.” Hiermee heeft God Zijn visitekaartje afgegeven en dat wordt mooi verwoord in 1 Johannes 3:8:

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.

Wat een zekerheid vandaag voor een kind van God! God heeft alle werken van satan verbroken. Hij is de grote Overwinnaar en die overwinning van Jezus Christus mag ook voor u en mij in 2017 en daarna mijn overwinning zijn. Daarom kon Paulus ook, onder de inspiratie van de heilige Geest, de volgende woorden in Romeinen 8:37opschrijven:

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Om deze tekst goed te kunnen begrijpen moet u de verzen ervoor thuis maar eens goed doorlezen. Daarin staat wat Paulus allemaal heeft meegemaakt.

Als kind van God mag u dus weten dat:

  • de Heer voor u de overwinning heeft behaald
  • door Zijn overwinning u met Hem een overwinnaar bent

God gunt ons op verschillende plaatsen in de Bijbel een duidelijke inkijk in die geestelijke strijd. Bijvoorbeeld in het boek Genesis waar Adam en Evan op een sluwe wijze door satan worden verleid. Zij hadden de mogelijkheid gekregen om nee te zeggen en als overwinnaars tevoorschijn te komen, maar helaas hebben Adam en Eva toegegeven aan hun begeerten. Dan lezen we in Daniël 10:13 over de strijd van de engel Gabriël met de vorst van het koninkrijk van de Perzen. En natuurlijk het overbekende gedeelte in Efeziërs 6:10-20 waar we heel duidelijk lezen hoe wij ons in die geestelijke strijd moeten opstellen. Ook 2 Korinthe 10:3-6 vertelt ons over die geestelijke strijd.

Paulus werd regelmatig geconfronteerd met strijd in zijn leven. Dat lees je in 1 Tessalonicenzen 2:18, waar staat dat hij en zijn medewerkers op een eerder moment naar de gemeente te Tessalonica wilde komen, maar dat satan het hun had belet. Satan had dus kans gezien om het werk van Paulus te dwarsbomen. Daarom kan Paulus ook in 2 Korinthe 2:11 zeggen dat de gedachten van satan hun niet onbekend zijn.  Een ander heel mooi voorbeeld is de strijd tussen David en Goliath. David is het beeld van de wedergeboren mens, de nieuwe mens in Christus. Goliath is het beeld van de oude mens, de oude zondige natuur. David heeft Goliath overwonnen met geestelijke wapens en kennis van God. Hij durfde tegenover de reus Goliath te staan en te zeggen dat hij zal overwinnen omdat hij geloofde in de hulp van de levende God (1Samuël 17:36).

In onze wandel met de levende Heer krijgen we regelmatig te maken met Goliaths, reuzen van formaat. Onthoud u dit: in Gods denken bestaan geen reuzen. Want iedere Goliath heeft Christus voor u overwonnen aan het kruis van Golgotha. Wat God van u vraagt is heel eenvoudig dagelijks achter Jezus aan te gaan en de heilige Geest leidt en leert u om Hem altijd in alle omstandigheden te danken en te prijzen. Zo wordt Zijn overwinning uw overwinning.

Heel veel zegen toegewenst in de geestelijke strijd,

Eldert Zeelenberg, voorganger

 
X